Orden 4 junio 2010. (6 Photos)


Llevat que expressament es determine una altra cosa en els preceptes corresponents, les ajudes i subvencions establides en les presents bases seran compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. Entre estas actuaciones se encuentran las siguientes: a. Base 3. Disposicions finals Primera. La subvenció concedida es lliurarà una vegada aportada per la beneficiària la justificació de la realització de l'activitat subvencionada. El lliurament de la bestreta requerirà la constitució prèvia, mitjançant aval solidari d'una entitat financera, per un import no inferior al per cent de la quantitat anticipada, més un 5 per cent de la seua xifra per a respondre d'interessos de demora d'esta. Article 3. Per a determinar la concessió i l'import de les subvencions es tindran en compte els criteris de valoració següents: a Contingut de l'activitat que s'ha realitzar amb vista a la consecució dels objectius de l'entitat o el projecte. Ajudes per a despeses generals i de funcionament.


Sibuya salamanca

Per a les subvencions regulades en la base 15 este màxim serà del 60 per cent. Actuacions subvencionables i quantia màxima de les ajudes Les ajudes regulades per estes bases podran concedir-se per a: 1. Durant els exercicis en què les bases romanguen vigents, es publicaran les dotacions anuals, consignades en els pressupostos de la Generalitat, amb què han de finançar-se. Resolució d'incidències i control de les ajudes 1.

Hacienda la torre el puerto de santa maria

Actuacions subvencionables i quantia màxima de les ajudes Les ajudes regulades per estes bases podran concedir-se per a: 1. Base 8. Concurrència d'ajudes i subvencions 1. En les resolucions adoptades per delegació s'haurà de fer constar, expressament esta circumstància.

Vepeliculas tv

Base 2. El que establixen els paràgrafs precedents, es portarà a efecte sense perjuí del que disposa la Llei General de Subvencions i la legislació sobre Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. En el present exercici, resulta convenient modificar les bases esmentades, a fi de precisar amb major detall la relació d'entitats beneficiàries de les ajudes i per a ressaltar en les bases amb major rotunditat, si és el cas, l'exigència que la justificació de les despeses subvencionades només es considerarà realitzada quan s'aporte, dins del termini i en la forma adequada, l'acreditació de la realització efectiva i l'íntegre pagament de les actuacions subvencionades i el compte justificatiu corresponent.

Arbolada

Torrent triple x reactivado.

En el present exercici, resulta convenient modificar les bases esmentades, a fi de precisar amb major detall la relació d'entitats beneficiàries de les ajudes i per a ressaltar en les bases amb major rotunditat, si és el cas, l'exigència que la justificació de les despeses subvencionades només es considerarà realitzada quan s'aporte, dins del termini i en la forma adequada, l'acreditació de la realització efectiva i l'íntegre pagament de les actuacions subvencionades i el compte justificatiu corresponent. Article 3. Durant els exercicis en què les bases romanguen vigents, es publicaran les dotacions anuals, consignades en els pressupostos de la Generalitat, amb què han de finançar-se. Les ajudes per a les activitats a què es referix la base L'acreditació del pagament haurà de reunir la resta de requisits exigits en esta base. Base 9. Los desdoblamientos del grupo. S'entén justificada l'ajuda amb la presentació dels documents que acrediten la realització de l'activitat subvencionada, acompanyats de les factures definitives i la resta de documents que proven la despesa realitzada, d'acord amb la legalitat vigent, junt amb l'acreditació del seu pagament.

Editor subtitulos

Programa de Compensación Educativa 1. Medidas de compensación educativa Xiaomi twitter upm. Atención Odden o Domiciliaria 1. Autorización y seguimiento. Procedimiento para la autorización 1. Orden 4 junio 2010 y evaluación 1. Prórroga de escolarización 1. Criterios de prioridad 1. Actuaciones de prevención 1. Segunda Se designa a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística para que coordine Orden 4 junio 2010 procedimientos se requieran para la puesta en funcionamiento de los Programas Específicos de Compensación Educativa, tras su autorización.

.

Descargar metro exodus

També haurà de respectar els límits fixats en estes bases. En les resolucions adoptades per delegació s'haurà de fer constar, expressament esta circumstància. Són obligacions dels beneficiaris: a Realitzar l'actuació que fonamenta la concessió de l'ajuda o subvenció.

Llapingachos

La concessió d'estes subvencions estarà supeditada, en tot cas, al compliment dels requisits establits en l'article 9. En les resolucions adoptades per delegació s'haurà de fer constar, expressament esta circumstància. Entitats beneficiàries i despeses subvencionables 1.

SuperXclusivo 4/9/10 - Piden orden de protección contra Jorge De Castro Font

Zubiarte cartelera

Huelga profesores

Clonar dvd

Amazon prime ps4

Esta entrada fue postedel:20.07.2020 at 09:08.

Аuthor: Tsubasa M.

Un pensamiento en “Orden 4 junio 2010

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *